13. Veiligheidsbeleid - Veilig vrij zijn

Merelbeke kent gelukkig geen grote criminaliteit. Open VLD Merelbeke wil echter haar verantwoordelijkheid nemen om blijvend voor een veilige woon- en leefomgeving te zorgen. Dit kan volgens ons door in te zetten op een integraal veiligheidsbeleid waar acties zowel gericht zijn op preventie en sensibilisering, als op repressief optreden. Dit beleid dient bovendien steeds een optimaal evenwicht te zijn tussen veiligheid en privacy. Door toetsing van alle veiligheidsinitiatieven aan privacywetgeving en inbouwen van de nodige interne procescontroles waar nodig, dient de privacy van de burger steeds maximaal gewaarborgd te zijn. In een Veiligheidsdebat georganiseerd medio 2017 werden een aantal punten aangereikt waar Open Vld Merelbeke in haar veiligheidsbeleid prioriteit wil van maken. Door inzet van Automatic Number Plate Recongnition (ANPR)-technologie willen we niet alleen het aantal inbraken verder reduceren maar ook de verkeersveiligheid in onze gemeente verder verhogen. In het kader van een veilige woon- en leefomgeving zetten we ook in op het activeren en verder optimaliseren van Buurtinformatienetwerken (BIN’s) via social media. Bovendien pleiten we ervoor dat de wijkagent beter gekend en meer zichtbaar is in het straatbeeld en als eerste en rechtstreeks aanspreekpunt fungeert in het kader van veiligheid.


Invoering ANPR technologie

Wij willen bijdragen tot het reduceren van het aantal inbraken door de inzet van Automatic Number Plate Recongnition (ANPR)-technologie. De resultaten van deze ANPR-technologie blijken spectaculair. Zo tonen onderzoeken na invoering van de camera’s een reductie tot 50% van het aantal inbraken. Weliswaar houdt de invoering een investering én een goed uitgewerkt plan in waarbij de optie tot samenwerking met andere politiezones dient overwogen worden. Zo kan men opteren voor vb. plaatsing van gedeelde ANPR-camera’s op grenszones om (éénmalige en recurrente) kosten te reduceren en efficiëntie te verhogen. Op termijn zal men door het automatisch koppelen van deze ANPR-gegevens met de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) - databank niet alleen sneller en accurater misdrijven kunnen aanpakken maar zal er bovendien tijd kunnen vrijgemaakt worden in de politiezone om andere kerntaken verder uit te voeren. Ook Merelbeke moet volgens ons over enkele jaren uitgerust zijn met een netwerk van ANPR-camera’s.


BIN’s activeren via sociale media

Buurtinformatienetwerken zijn waardevol om de veiligheid in wijken te verhogen, zij het dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over wat de rol is van de leden van het BIN. Om de rechtstreekse communicatie tussen de politiediensten en BIN’s te verbeteren, moet in onderling overleg onderzocht worden of sociale media zoals WhatsApp-kanalen kunnen worden geactiveerd tussen BIN en politie.


Verkeersveiligheid en veiligheid van de zwakke weggebruiker

Met het oog op een optimale, vlotte en veilige doorstroom van het verkeer, dringt er zich onder andere een evaluatie aan van de verschillende snelheidsregimes, in het bijzonder van de zones 30, op ons grondgebied. We ijveren dan ook voor realistische snelheidsbeperkingen die gecontroleerd en afgedwongen kunnen worden. Ook wil Open Vld Merelbeke nagaan of (mobiele) ANPR-camera’s in Merelbeke nuttig kunnen zijn bij trajectcontrole als er stroken zijn met uniforme snelheidsregimes.

Eén van de mogelijkheden die Open Vld Merelbeke ziet om het centrum vlot bereikbaar te houden is het gebruik van de (elektrische) fiets te stimuleren. Hiervoor dient niet alleen de aangepaste weginfrastructuur voorzien te worden zoals veilige, goed onderhouden en verlichte fietspaden, maar willen we de fietsers voorzien van het nodige ‘comfort’ in het bijzonder wat betreft veiligheid; fietsers moeten hun (elektrische) fiets ter hoogte van ‘hubs’ met openbaar vervoer veilig kunnen parkeren.

We willen ook inzetten op een actieplan rond fiets- en verkeersveiligheid voor kinderen. Fietsveiligheid bij kinderen is namelijk niet louter voorzien in veilige infrastructuur. Het is even belangrijk om te investeren in educatie zodat de kinderen bijvoorbeeld zelf gevaar kunnen inschatten maar ook zodat ze vaardigheden ontwikkelen om een fiets veilig te kunnen besturen. Een aantal voorbeelden om hieraan te voldoen zijn:

  • Het investeren in speciaal ingerichte plaatsen waar kinderen de nodige fietservaring kunnen opdoen. We denken hierbij aan het inrichten van pleinen als verkeerstuinen waarbij een verkeerspark werd aangebracht met lijnen op de grond. Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs oefenen in een veilige omgeving.
     
  • Daarnaast bestaan er ook talrijke kant en klare verkeersveiligheidsprogramma’s waar je als school maar ook als gemeente kan in meestappen. Binnen Merelbeke heerst er momenteel een wildgroei van dergelijke initiatieven onder de scholen. In de toekomst zou het interessant zijn dat we als gemeente de scholen een ondersteuning kunnen bieden in die educatieve programma’s. In andere steden en gemeenten werd hier al op ingezet o.a. door het invoegen van fietsexamenverkeersborden, fietsroutes,… In Merelbeke willen wij dit ook invoeren.
     
  • Een laatste voorbeeld is het investeren in verkeerseducatief materiaal dat gratis ontleend kan worden door scholen en jeugdverenigingen. We denken hierbij aan een verkeerspark met werkende verkeerslichten, behendigheidsparcours, educatieve box om de verkeersborden te leren, een dode hoekkoffer, fietskoffer,…


Terug naar overzicht