12. Sociaal beleid

Het sociaal beleid van de Gemeente Merelbeke was de afgelopen erg performant. Het Sociaal Huis heeft de afgelopen jaren heel wat nieuwe acties op touw gezet om mensen in armoede te ondersteunen. Denk daarbij aan de Sociale Kruidenaar, Merelbeke in Actie, Het Huis van het Kind, Maksi kinderarmoedeoverleg,…

De asielcrisis en een aantal maatregelen in de werkloosheidsreglementering hebben de cijfers inzake leefloon doen stijgen. Het Merelbeekse OCMW heeft de afgelopen jaren al het nodige gedaan om tot een zo goed mogelijke maatschappelijke integratie te komen van burgers in moeilijkheden. Dit laagdrempelig en toegankelijk beleid moet verdergezet worden.

De ouderenzorgactiviteiten van OCMW Merelbeke worden bij voorkeur opgenomen in de Zorgband Leie & Schelde. Merelbeke speelt een voortrekkersrol in dit initiatief waarbij zes besturen ervoor kiezen om hun ouderenzorgdienstverlening samen onder te brengen in een vereniging van ocmw’s. Het oogmerk van deze samenwerking is de continuering van de dienstverlening, met een focus op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. De financiële inbreng van de gemeenten is op zich niet de drijfveer voor de samenwerking, zij het dat de kosten van de samenwerking wel onder controle moeten gehouden worden en niet hoger mogen oplopen.

Het Sociaal Verhuurkantoor wordt verder uitgebouwd. De afgelopen legislatuur werd het woningaanbod via het SVK meer dan verdubbeld. De komende jaren moeten die groeicijfers verder gezet worden. Open Vld Merelbeke is ook voorstander van een proefproject rond Community Land Trust met het oog op het aanbieden van betaalbaar wonen.

De Dienst Onthaalouders van het OCMW Merelbeke wordt overgeheveld naar de Gemeente met het oog op het ontwikkelen van een goed kinderopvangbeleid vanuit het gemeentelijk niveau, samen met de gemeentelijke initiatieven. Er wordt over gewaakt dat alle gesubsidieerde plaatsen voor kinderopvang wel degelijk opgevuld raken en niet theoretisch blijven bestaan. Vraag en aanbod op het vlak van kinderopvang worden nauwkeurig gemonitord. Op de site van de nieuwe seniorencampus aan de Kloosterstraat wordt het plan verder in uitvoering gebracht om een extra kinderopvang te voorzien op de site.


Terug naar overzicht