19. Samenleven

Het laten samenleven van mensen van verschillende origine, overtuigingen en levensbeschouwingen wordt meer en meer een uitdaging, ook voor een randstedelijke gemeente als Merelbeke, zeker in de verstedelijkte wijken.

Open Vld Merelbeke wil ten koste van alles vermijden dat in onze gemeente concentratiewijken ontstaan waar het bestuur het contact mee verliest en waardoor we de segregatie tussen inwoners zouden aanwakkeren. Wij gaan voor een integrerend model, waarbij we de sociale cohesie behouden in onze samenleving. In bewonersplatforms en adviesraden streven we ernaar personen met een andere achtergrond ook actief te betrekken. Vandaag ontstaan er al wijken in onze gemeente, waar we onvoldoende participatie van burgers kunnen bewerkstelligen en die we dus te weinig kunnen betrekken bij het beleid.

De gemeente moet een actieve rol spelen in haar woonbeleid door concentratieomgevingen te vermijden. Bij sociale woningbouw moeten we ook oog hebben voor het sociale evenwicht van de verstedelijkte wijken. Niet alle lasten van goedkoper wonen, mogen naar het verstedelijkt gebied verplaatst worden om een sociale mix over de hele gemeente te realiseren.

Het OCMW Merelbeke ontving net als alle andere OCMW’s in ons land een grote instroom aan asielzoekers. Het OCMW moet verder– met voldoende middelen – inzetten op begeleiding en opleiding van deze vluchtelingen tot burgers die onze taal en onze gebruiken kennen en die effectief integreren. Dit wordt een onderdeel van het GPMI contract dat iedere leefloner tekent in ruil voor een uitkering. We moeten vermijden dat we dezelfde fouten maken als onder vorige immigratiegolven waar veel te weinig aandacht geweest is voor het integrerend geheel en de sociale cohesie binnen de samenleving in het gedrang kwam.

Wij willen een warme en open gemeente, maar tegelijk zetten wij onze hakken in het zand indien liberale grondrechten in het gedrang zouden komen die fundamenteel zijn voor onze samenleving. Zo zullen wij niet aanvaarden dat in het onderwijs, zorg of andere domeinen specifieke regels gemaakt worden om meisjes en jongens verschillend en anders te behandelen, tijdens bepaalde lesuren of bij bepaalde activiteiten.

Ook moet religie ver buiten de publieke sfeer blijven van het gemeentebestuur. De overheid kan haar neutrale rol maar spelen tegenover iedere burger als zij zelf neutraal is en tekens van religie horen dus niet thuis aan het loket of elders waar het bestuur zijn overheidsmacht uitoefent.


Terug naar overzicht