3. Ruimte

Vlaanderen wordt geconfronteerd met toenemende verstedelijking. Daardoor verdwijnen open ruimte, fauna en flora. Ook in Merelbeke was dit het geval de afgelopen decennia.

Het ruimtebeslag (gronden ingenomen voor bebouwing van percelen, openbare wegenis edm.) in Vlaanderen bedroeg in 2015: 33%, waarvan 14% effectief verhard. Vandaag verdwijnt 6 ha per dag aan open ruimte, die moet plaats maken voor bebouwing.

Als de huidige trend wordt verdergezet, zal het ruimtebeslag in 2050 41,50% bedragen. De bevolking groeit in Vlaanderen van 6,4 naar 7,2 miljoen tegen 2060, voornamelijk door migratie. Het aantal huishoudens stijgt met 10% in 2030 (ongeveer +284 000 huishoudens) en met 19% in 2060 (ongeveer +506 000 huishoudens) ten opzichte van 2013.

De voornaamste reden van het verlies aan open ruimte is dat we langer leven en de huishoudens kleiner worden.

Om Merelbeke leefbaar te houden voor de huidige en toekomstige generaties stelt Open Vld een aantal maatregelen voor:

 1. Er dient nog meer te worden ingezet op renovatie van bestaande panden. Eigenaars van leegstaande woningen moet worden gestimuleerd om hun eigendommen op de markt te brengen.
 2. Nieuwe bebouwing moet bij voorkeur geschieden binnen de bestaande woonkernen om lintbebouwing een halt toe te roepen.
 3. Restpercelen tussen bebouwing moeten bij voorkeur opgevuld worden.
 4. Bouwen op gronden die reeds verhard zijn, verdient de voorkeur.
 5. Eén van de prioriteiten van bijkomende bebouwing is voor ons voldoende voorzieningen voor zorgbehoevenden en senioren.
 6. Meergezinswoningen en hoogbouw moeten worden beperkt, in het bijzonder in de landelijke gemeenten.
 7. Het moet wel mogelijk blijven om bestaande woningen op te splitsen zonder of met slechts beperkte volume-uitbreiding.
 8. Alternatieve woonvormen (co-housing, woonerven met gemeenschappelijke ruimtes) moeten we faciliteren.
 9. Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten dienen een aantal beoordelingscriteria in acht te worden genomen: ruimtelijke draagkracht van het project, impact op de mobiliteit, duurzame woningbouw, realisatie van een aantal sociale kavels, voldoende behoud dan wel realisatie van openbaar / privaat groen.
 10. Klassieke verkavelingen die veel auto-verkeer genereren zoveel mogelijk beperken.
 11. Noodzaak van synergie tussen woningbouw en bebouwing voor handel en horeca. Het strategisch commercieel plan is hierbij een belangrijk beleidsinstrument.
 12. De zuidelijke deelgemeenten dienen buiten de dorpskernen zo veel als mogelijk hun landelijk karakter te behouden. Hiervoor dient een duidelijke visie te worden uitgekend.
 13. Land- en tuinbouwers moeten worden ondersteund zodat zij hun activiteiten verder kunnen ontplooien.
 14. Zorg voor bestaande landschappen en monumenten.
 15. Beschermen van dorpsgezichten.


Terug naar overzicht