8. Patrimonium en kerken

Als we het gemeentelijk patrimonium bekijken onderscheiden we verschillende soorten vastgoed. Enerzijds de weginfrastructuur, hoogspanningscabines en openbaar domein (o.a. heraanleg fietspaden, fietsbrug). Deze worden behandeld onder het thema openbare werken. Anderzijds zijn er de eigen gebouwen (gemeentehuis, rusthuis, containerpark, sporthallen, zwembad, scholen, edm) die de gemeente zelf exploiteert, alsook gebouwen die eigendom zijn van de gemeente maar niet door gemeentelijke diensten gebruikt worden of leeg staan (zoals de TUCO gebouwen, de brandweerkazerne, de Tramstelplaats, Huis Hebbelynck, het Vredegerecht, …). Finaal zijn er ook de kerken & pastorijen.

Wat de eigen gebouwen betreft zijn er vier (grote) werven gestart, namelijk de bouw van een broodnodige tweede sporthal, een nieuw gemeenschapscentrum, een nieuwe buitenschools kinderopvang en een nieuw woonzorgcentrum. Na al deze werken is het grootste deel van het patrimonium, dat we als gemeente rechtstreeks exploiteren, zo goed als up-to-date.

Bij de vrijetijdsinfrastructuur investeren we niet alleen in de eigen gebouwen en terreinen, we participeren ook via leningen of subsidies in initiatieven van de verenigingen zelf. Denk maar aan sportpark Molenkouter, SV Melsen, tafeltennis en judoclubs, TCM Merelbeke,…). Wij willen hiermee garanderen dat deze sportclubs de (rechts)zekerheid krijgen om te blijven bestaan.

Ook de jeugdbewegingen mogen niet vergeten worden. Een inventaris zal de belangrijkste pijnpunten moeten blootleggen. Sommige infrastructuur dient verbeterd te worden op het vlak van basisbehoeften en veiligheid.

De schoolinfrastructuur, in eigendom van en uitgebaat door de gemeente, wordt verder vernieuwd & uitgebreid met maximalisatie van subsidies. Er wordt een masterplan ingediend via OVSG bij de subsidiërende overheid.

Tot slot is er de strook tussen Ringvaart en E40. Hier is heel wat eigendom van de gemeente te vinden. We moeten heel omzichtig te werk gaan met het vervreemden van deze eigendommen. Visievorming rond de herbestemming van de site Rotsaert de Hertaing is hierin cruciaal. Wij behouden liefst de buitengevel van het kasteel bij vervreemding, om dit erfgoed niet verloren te laten gaan. Minstens moet het aanzicht van het kasteel hersteld worden na renovatie.

Leegstaande panden van de gemeente kunnen steeds dienstig gemaakt worden voor pop up initiatieven.

Om verrassingen te voorkomen is een goede screening van de gebouwen essentieel zodat de noden en komende investeringen bekend zijn en kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning.

In het centrum moet werk gemaakt worden van kernversterkende ontwikkelingen met onder andere de ontwikkeling van de site Huis Hebbelynck, al dan niet met participatie van buren. De gemeente moet hierbij de sturende rol van projectregisseur opnemen en de spelregels vastleggen om een kwalitatief, autoluw (zorg)project en/of een cohousingproject mogelijk te maken. Open Vld wil op deze locatie geen project dat opnieuw veel meer autoverkeer genereert.

Ook voor de site van de tramstelplaats dient het mobiliteitsoogpunt goed in rekening gebracht te worden gezien de verzadiging van de Hundelgemsesteenweg. Hier moet gezocht worden naar een concessie om een reconversie van de Tramstelplaats mogelijk te maken als motor voor de buurt. Deze site biedt ook het potentieel een gezellige pleinfunctie te creëren, waar we moeten op inzetten.

De voormalige Selectahallen moeten hun bestemming behouden of verkrijgen in samenspraak met de buurt, waarbij te storende activiteiten voor de omgeving worden vermeden.

In de Florawijk willen we op korte termijn een lokale dienstenantenne realiseren, geïntegreerd in een zorgsite. Ook hier is de herbestemming van de kerk een grote troef en dient er ingezet te worden op autoluwe “open” groene gebieden. In het huidige RUP zijn deze elementen aanwezig.

Voor de deelgemeenten komt vooral de herbestemming van de kerken centraal te staan. Eerst moet een visie ontwikkeld worden zodat de herbestemming van de kerken op een duurzame manier kan geïmplementeerd worden. Wij pleiten er evenwel voor dat alvorens participatieoefeningen gestart worden de gemeente duidelijk aangeeft in welk budgettair kader men de participatie organiseert. Het is budgettair niet haalbaar alle kerken op Merelbeeks grondgebied te behouden en in te richten als lokaal cultureel centrum of ontmoetingscentrum. Het is dan ook zinloos alle bewonersplatforms te vragen naar hun voorstellen tot invulling als men weet dat men nooit aan de verwachtingen kan voldoen.

Voor Open Vld moeten de kerken Centrum en Bottelare hun kerkelijke functie behouden. De kerk in Lemberge moet een andere of gemengde bestemming krijgen gezien de opties die er zijn om de schoolgebouwen meer open te stellen voor de buurt en verenigingen en gezien de interesse van externen om voor de gemeenschap nuttige initiatieven in die kerk onder te brengen. Dit kan eventueel met behoud van een ontmoetingsruimte. De kerken van Schelderode en Melsen hebben beperkte herbestemmingsmogelijkheden gezien hun ligging midden in een begraafplaats. Vermoedelijk zullen deze kerken dus wel moeten behouden blijven met een culturele of andere invulling. De kerk Flora dient meegenomen te worden in een masterplan zorg op die site. De kerk kan ontwikkeld en herbestemd worden als lokaal dienstencentrum en deel van de zorgsite. De kerk van Munte heeft vandaag al een gemengd gebruik en ze zal dit wellicht in de toekomst best behouden, gezien het bruisende culturele leven in Munte rond het toeristisch infopunt en de kerk.


Terug naar overzicht