11. Onderwijs - Iedereen WIJS

Kwalitatief onderwijs vormt onze kinderen tot geëngageerde burgers van morgen, onze toekomst. Vanaf schooljaar 2018-2019 verloopt de aanmelding en inschrijving van kinderen in het basisonderwijs Merelbeke digitaal. Met dit systeem behoort het beeld van kamperende ouders hopelijk tot het verleden en ontstaat er bovendien een betere sociale mix over alle scholen heen. Dit steunt Open Vld in haar ambitie elk kind mee te nemen in het verhaal van kwalitatief onderwijs. Wij pleiten dan ook voor de nodige omkadering bij onderwijs op maat en gedifferentieerde zorg met het nodige, omkaderende personeel. We beklemtonen hierbij ook het belang de vorming van alle betrokken onderwijspersoneel om de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verder te ontwikkelen, dit zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van elke individuele (zorg-)leerkracht.

Enerzijds is elk kind anders en heeft het het universele recht om anders te zijn. Leren van elkaars diversiteit en leren omgaan met die verschillen opent de weg naar wereldburgerschap. Anderzijds heeft iedere ouder het recht op de vrije schoolkeuze en heeft elke ouder een evenwaardige kans om zijn kind in te schrijven in een school naar keuze. Dit slaagt enkel op voorwaarde van het aanbieden van onderwijs op maat, met respect voor het individu met eigen talenten en tekortkomingen, dit met het oog op het maximale welbevinden van alle betrokkenen, onontbeerlijk voor kwalitatief onderwijs. In dat kader pleiten we enerzijds voor het behoud van de eigenheid van iedere school of vestigingsplaats maar anderzijds ook voor de samenhorigheid van het gemeentelijk onderwijs Merelbeke, het netoverschrijdend verhaal, waarin we de kruisbestuiving en het ‘leren van elkaar’ centraal stellen.


Doe mee - WIJS

Combinatie van vele inzichten zorgt voor betere en meer gedragen oplossingen. Zo ook binnen het onderwijs. Inzetten van de mening, ervaring en betrokkenheid van zowel leerlingen, ouders en leerkrachten en overheid zorgt voor kwaliteitsvoller onderwijs dat dichter aansluit bij de noden van de maatschappij. Open Vld wil dan ook inzetten op de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat in het onderwijs in Merelbeke en wil de organisatie, de werking van en de deelname aan participatieorganen zoals leerlingenraden, ouderraden, ouderwerkgroepen, schoolraden te bevorderen en te ondersteunen. Representatieve weergave van de schoolpopulatie cruciaal in die organen is volgens ons cruciaal. Duidelijke en voldoende communicatie is essentieel, dit dient te worden georganiseerd op een zo efficiënt mogelijke, laagdrempelige doch innovatieve manier door bijvoorbeeld het inzetten op digitale communicatiefora.


Graag - WIJS

Om maximale kansen uit onze kinderen te halen, dienen scholen een tweede-thuis-basis te zijn in een inspirerende schoolomgeving. Mensen hebben beweging nodig – zeker kinderen. Mogelijkheid tot ontspanning tussendoor en in voor- en naschoolse opvang leidt niet alleen tot de nodige beweging en ontspanning bij de kinderen zelf en minder stress bij ouders, maar stimuleert de goesting om naar school te gaan. Hiervoor is een niet alleen degelijke, voldoende en duurzame infrastructuur nodig maar ook een zo aantrekkelijke, zo groen mogelijke speelomgeving onontbeerlijk, ingericht met veilige, uitdagende speeltoestellen zowel voor binnen als buitenactiviteiten.

We koesteren onze eigen school maar we weten dat we samen sterker staan en begrijpen dat onze wereld groter en ruimer is. Schooloverschrijdende samenwerkingsverbanden, niet alleen met andere scholen en organisaties binnen en buiten Merelbeke, en met andere gemeentelijke diensten zoals sport- en cultuurcentra en bibliotheek, maar ook met grootouders, buren moeten dan ook gestimuleerd worden. We onderzoeken daarbij ook de mogelijkheid om publiek-private samenwerkingen in te zetten om vervoer in het kader van extra-muros activiteiten netwerkoverschrijdend te faciliteren.


I - WIJS

Technologie is niet meer weg te denken in onze maatschappij en is dan ook een steeds belangrijker wordende pijler binnen het onderwijs. Open Vld vindt het niet alleen belangrijk hiervoor de nodige performante ICT-middelen te voorzien in de klaslokalen zelf maar ook te investeren in vorming en verdere professionalisering van leerlingbegeleiders en ouders en in innovatieve ondersteunend omkadering. Alle initiatieven (ook buitenschools) hieromtrent dienen volgens ons gestimuleerd worden.


Altijd - WIJS

Naast het aanbieden van kwalitatief kleuter en lager onderwijs als één van de kerntaken, beschouwen we ook de organisatie van voldoende, breed toegankelijke en betaalbare (naschoolse) kinderopvang, als de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Tenslotte dient er te allen tijde over gewaakt, dat alle middelen van de overheid op een efficiënte manier ingezet worden waarbij het beleid dan ook op regelmatige basis geëvalueerd en, daar waar nodig, bijgestuurd wordt.


Terug naar overzicht