10. Lokale economie

Merelbeke is een dynamische gemeente aan de rand van Gent. De laatste jaren werd fors ingezet op lokale economie en handel. Detailhandel is immers noodzakelijk voor de leefbaarheid van de gemeente.

Eind 2015 werd het strategisch commercieel plan goedgekeurd dat een aantal concrete acties vooropstelt op korte, middellange en lange termijn. Het is niet eenvoudig om als middelgrote gemeente op te boksen tegen een winkelstad als Gent. De invoering van het mobiliteitsplan in Gent bracht ook opportuniteiten voor Merelbeke.

Anderzijds worden wij geconfronteerd met een stijgend bevolkingsaantal. Merelbeke is een aangename gemeente om in te wonen. Er dienen dan ook de nodige faciliteiten te worden voorzien.

Aan detailhandelszaken is er geen gebrek. Het bestuur is er vrij goed in geslaagd om de grote winkelketens/baanwinkels uit Merelbeke weg te houden. Dit houden we graag zo.

Er bevinden zich ook heel wat kantoren in onze gemeente. Dit zorgt wel voor een hogere verkeersdruk, maar biedt zeker opportuniteiten (meer consumenten).

Er is wel een schrijnend gebrek aan horeca (zowel cafés als horeca) en zones voor KMO’s. Hier moet een oplossing worden aan geboden.

Door de organisatie van de wekelijkse markt worden consumenten van buiten de gemeente aangetrokken naar ons centrum. Het zorgt niet voor minder maar juist voor méér klanten bij de lokale detailhandelszaken.

De komende zes jaar moeten wij verder inzetten op lokale economie (in al haar facetten) om onze gemeente nog meer op de kaart te zetten. Primordiaal hierbij is een “gezonde mix” van detailhandelszaken en horeca, kantoren, KMO’s en dienstverlening.

Heden ten dage is lokale economie verweven met de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. Het is dan ook van cruciaal belang dat dit aspect wordt meegenomen bij de opmaak van ruimtelijke planningsdocumenten (beleidsplan, verordeningen, RUP’s,…).

Voor een krachtdadig en klantvriendelijk imago is een goed uitgebouwde dienst Lokale Economie noodzakelijk. Dit staat niet gelijk aan bijkomende aanwerving van personeel. Dit kan gerealiseerd worden door interne verschuivingen. Een “integraal beleid“ is dus onontbeerlijk.

Het beleid moet steunen op volgende pijlers:

1. Verder ondersteunen van de lokale detailhandelszaken

 • opmaak van een gemeentelijke verordening voor lokale economie of integreren van luik “lokale economie” bij wijziging van de huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 • evaluatie en aanpassing van SCP (nieuwe acties opnemen). Het SCP is dynamisch en niet statisch dus durven hernieuwen
 • voeren van promoacties i.s.m. lokale handelaars en belangengroepen en dit om nieuwe handelszaken aan te trekken en bestaande handelszaken voor te stellen aan de bevolking (veel mensen hebben geen besef welke zaken in Merelbeke zijn gevestigd)
 • leegstand tegengaan door strikte opvolging leegstandsheffing (negatief) maar ook in gesprek gaan met eigenaars om tot oplossing te komen : hen stimuleren door te belonen als zij pand “makkelijker” of vlugger verhuren (positief)
 • interactie / samenwerken met handelaren (bvb. door periodieke vergaderingen)
 • aanhouden van een “gezond” parkeerbeleid vnl. in het centrum van de gemeente
 • bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen steeds de wenselijkheid van bijkomende handel onderzoeken
 • lokale handelaren ondersteunen bij het zich “wapenen” tegen e-commerce. Duidelijk maken dat e-commerce niet per se een bedreiging hoeft te zijn maar hen ook aanmoedigen zelf in te stappen op dit fenomeen
 • creëren van co-working spaces: plaatsen waar samenwerken mogelijk is (reeds met Veneco en enkele gemeentes een project aan het uitwerken)
 • nieuwe dynamiek creëren door concreet plan voor een bepaalde zone op te stellen (vb. Kuiel)


2. Voluit inzetten op horeca

De onder puntje 1 vernoemde acties zijn ook hier van toepassing maar bijkomende / afzonderlijke acties zijn noodzakelijk:

 • premies voor nieuwe vestigingen
 • pop-up’s mogelijk maken (maar wel opletten dat bij lokale handelaars niet aanvoelt als oneerlijke concurrentie)
 • gemeente moet als tussenpersoon van jonge ondernemers en eigenaars fungeren. In gesprek gaan om bepaalde panden open te stellen voor horeca
 • in “uitzonderlijke” locaties horeca mogelijk maken
 • Toerisme aanzwengelen (B&B’s, fietsroutes vanuit Gent…)
 • campagne voeren om horecazaken aan te trekken: bvb “Merelbeke zoekt kok”


3. Aantrekken van innovatieve KMO’s, faciliteren van bestaande KMO’s

Het merendeel van onder puntje 1 vernoemde acties zijn ook hier van toepassing maar bijkomende / afzonderlijke acties zijn noodzakelijk:

 • nagaan of er in Merelbeke nog ruimte is voor nieuwe bedrijvensites
 • mogelijk maken om bestaande panden te “reconverseren”
 • oplossingen zoeken voor mobiliteits- en parkeerproblemen: goede bewegwijzering is hier ook van groot belang


4. Verder stimuleren van de wekelijkse markt

 • nagaan of de wekelijkse markt kan worden uitgebreid. Afwachten welke dynamiek zal ontstaan rond het nieuwe “kultuurhuis”.
 • verder ondersteunen door promoacties (dag van de markt, winteractie,…)


/Terug naar overzicht