9. Burgerparticipatie

Veranderende tijden vragen om een veranderende aanpak. Zo ook in de politiek. We leven in een tijd van digitalisering, kritische burgers en snelle economische vooruitgang. Op het internet is vrijwel alle info vrij te verkrijgen, en de stroom aan nieuws is onstopbaar. Deze zaken beïnvloeden zonder enige twijfel ook het politieke debat, en onze manier van aan politiek doen. De burger weet veel meer, krijgt alle informatie razend snel te verwerken en velen willen ook meer rechtstreeks zeggenschap over wat er gebeurt in de gemeente.

Ondanks het feit dat er nog nooit zoveel informatie beschikbaar was en het contact met politici o.m. via sociale media, nog nooit zo snel te leggen was, hebben burgers toch heel vaak het gevoel dat er met hun mening geen rekening gehouden wordt. Uit verschillende recente onderzoeken blijkt dat vele burgers zich niet meer betrokken voelen bij de politiek. Voor de toekomst van onze democratie is dat alvast geen goede zaak. Om de burgers nauwer te betrekken bij het besluitvormingsproces willen wij in het beleid een aantal maatregelen nemen waarbij mensen zelf meer rechtstreekse inspraak hebben op hoe de gemeente haar geld spendeert. In Kortrijk en Antwerpen lopen experimenten over een Burgerbegroting. Sven Gatz voerde het Burgerkabinet in om burgers rechtstreeks te betrekken in het beleid. Wij willen in Merelbeke ook graag de burger nauwer betrekken bij het opstellen van de begroting. Nu blijft dit al te vaak beperkt tot een formeel advies van adviesraden eens de teksten klaar zijn.

Wij pleiten ervoor dat Merelbeke in de volgende legislatuur ook een experiment start rond een burgerbudget. Wij zien drie thema’s die hiervoor in aanmerking komen:

  • Een deel budget dat besteed wordt aan onderhoud van voetpaden
  • Onderhoud van fietspaden
  • Manuren die de politie inzet aan flitscontroles.


Uit heel veel contacten met burgers blijkt dat dit zaken zijn waar burgers grote verwachtingen hebben. Evenwel zijn de middelen om de doelstellingen te bereiken ook gebonden aan financiële limieten. Het is een meerwaarde burgers zelf te laten meebeslissen, in samenspraak met anderen. Dit kan de sociale cohesie binnen de gemeente en in een buurt versterken en betrekt de burger bij het beleid en bij de keuzes die politici elke dag moeten maken.


Adviesraden

De rol van adviesraden is waardevol, maar al te vaak blijft het werken met een adviesraad beperkt tot een formeel gegeven. Bijvoorbeeld omdat het decretaal voorzien is. Adviesraden kunnen voor ons een sterkere rol spelen, voor zover ze ook representatief samengesteld zijn en zich ver van het politieke debat houden. Daar waar ze volgens ons complementair moeten zijn sijpelen in sommige adviesraden soms discussies door die partijpolitiek gebonden zijn. Een adviesraad verliest zo elke waarde als meerwaarde voor de burger.

Wij pleiten dan ook voor een goed of beter referentiekader voor adviesraden waarbij de adviesraden zich objectief en ver van de partijpolitieke discussies engageren, adviezen en voorstellen formuleren, alsook zich engageren open fora te zijn die voor iedere betrokken burger of actor openstaan.

Tegelijk moet het beleid ook inspanningen doen om adviesraden tijdig te betrekken bij cruciale thema’s zoals de meerjarenplanning en de begroting. Dit zijn uiteindelijk de relevante ogenblikken waarop het beleid in een beslissende plooi wordt gelegd.


Bewonersplatforms

Open Vld Merelbeke is er voorstander van dat er in iedere deelgemeente een actief bewonersplatform bestaat. Evenwel moet ook hier gelden wat voor adviesraden geldt. Een bewonersplatform functioneert goed voor zover het zich ver van politieke stellingnames houdt, pluralistisch samengesteld is en een open forum is dat openstaat voor eenieder die zich wil engageren. In Merelbeke functioneren de meeste bewonersplatforms ook wel op deze manier, maar dit is een absolute voorwaarde om niet te vervallen in een systeem van minigemeenteraden met politieke kleuren.

Het lijkt aangewezen dat het gemeentebestuur in het eerste jaar van de legislatuur een hernieuwd afsprakenkader voorziet voor de werking van de bewonersplatforms, met en in dialoog met de platforms om goede werkafspraken te maken zodat elke partij zich gerespecteerd voelt.


Terug naar overzicht