14. Afvalbeleid

Uit enquêtes blijkt dat de Merelbekenaar relatief tevreden is over het afvalbeleid in de gemeente. Wij pleiten er dan ook voor dit beleid verder te zetten in samenspraak met de andere deelgenoten binnen de afvalintercommunale IVM. Binnen Vlaanderen is een afvalstoffenplan uitgetekend en het toekomstig afvalbeleid zal daarop moeten uitgetekend worden.

In het afvalbeleid willen wij verder de nadruk leggen op goed sorteren en preventieacties, onder meer met de scholen en jeugdverenigingen. Ook omtrent zwerfvuil willen wij preventieacties verder ondersteunen.

Samen met de Vlaamse overheid streven we naar een verdere vermindering van het afval dat we niet kunnen recycleren of composteren. Hierbij richten we ons op die grote afvalstromen die nu nog te vaak bij het restafval terecht komen. Goed voorbereid bekijken we de mogelijkheden voor meer selectieve inzameling.

Waar mogelijk en wenselijk kan de ondergrondse inzameling de reguliere dienstverlening aanvullen. Voldoende blijvende en directe communicatie met alle doelgroepen is evenwel een noodzaak en gebeurt als flankerende investering gedurende de legislatuur.

De wetgeving verplicht de gemeenten om de kosten voor het huishoudelijk afval correct door te rekenen aan de burger volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Afvalbeleid vraagt om samenwerking en afstemming met de omliggende gemeenten. Afspraken over gelijke tarieven met buurgemeenten kunnen er voor zorgen dat sommige mensen geen afval versleuren van de ene gemeente naar een andere. Dienstverlening en tarieven op elkaar afstemmen in de mate van het mogelijke, helpt om discussies te vermijden. Nauw contact tussen het college en het samenwerkingsverband is een evidentie.

Zwerfvuil en sluikstorten is voor véél inwoners een doorn in het oog, terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt. Wegwerpgedrag is sociaal onaanvaardbaar. Nultolerantie is daarom gerechtvaardigd. Naast preventieve maatregelen investeren we in een verdere professionalisering van het gemeentelijk netheidsbeleid. Een verstandige aanpak van het vegen van straten, slimme plaatsing van vuilnisbakken en opvolging daarvan in een vuilnisbakkenplan zijn daarin cruciaal. We zetten in op een opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval en investeren in voldoende mankracht voor een adequate aanpak met administratieve boetes. Op zwarte punten overwegen we het gebruik van verplaatsbare camera’s om de daders effectief op te sporen. Het gevoel van straffeloosheid bij sommigen over dumpen van afval willen we kwijt.


Terug naar overzicht